Khảo sát thực địa

Chọn vị trí, phương án lắp đặt

Chuyên gia Nhật Bản, đại lý, các nhà nghiên cứu Việt Nam cùng khảo sát thực địa, chọn vị trí, phương án lắp đặt thiết bị để việc quan trắc ổn định và thu được số liệu tối ưu.