Hội thảo Khoa học Quốc tế

DAPAIN (Data Processing and Advanced Instruments for River and Coastal Observations) (HCMC)

Hội thảo Khoa học Quốc tế chủ đề “Data Processing and Advanced Instruments for River and Coastal Observations” (DAPAIN) được Bộ môn Hải Dương, Khí Tượng và Thủy Văn, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM tổ chức vào ngày 9 và 10/12/2019 tại thành phố Hồ chí Minh với sự tham gia của các nhà khoa học và chuyên gia đến từ Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM (Việt Nam), Viện Hải dương học (Nha Trang, Việt Nam), Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam (TPHCM, Việt Nam), University of Bialystok (Poland), JFE Advantech Co., Ltd. (Nhật Bản).

Work in Team: Processing Data and Group Presentation

(Text and photos courtesy of Assoc. Prof. Vo Luong Hong Phuoc)