Mini Workshop - Giao lưu

Mini Workshop - Giao lưu trao đổi kinh nghiệm

Mini Workshop

Tổ chức các Mini Workshop, qui mô hạn chế, với sự tham gia của các nhà khoa học, chuyên gia đến từ Việt Nam, Nhật Bản và các nước khác, đáp ứng nhanh chóng yêu cầu của các nhà nghiên cứu Việt Nam, để trao đổi kinh nghiệm về các đề tài chuyên môn sâu.

 

Giao lưu trao đổi kinh nghiệm

Chuyên gia của hãng gặp gỡ, giao lưu với các nhà nghiên cứu Việt Nam để chia sẻ kinh nghiệm, giải quyết những khúc mắc trong việc sử dụng thiết bị hiện hành cũng như thiết kế thiết bị mới đáp ứng yêu cầu nghiên cứu khoa học cá biệt chuyên sâu.